Vad är konkurs?

Enligt den svenska lagen är betydelsen för ordet att man som företag eller privatperson tas ifrån möjligheten att sköta sin egen ekonomi. En förutsättning för att detta ska hända är att skulderna inte kan betalas och att det inte bara sker en gång utan blir ett återkommande problem. En konkurs innebär alltså att någon som är skuldsatt lämnar ifrån sig alla sina tillgångar för att de ska kunna fylla de hål som skulderna har. En konkurs kan även uppkomma för förmögna personer, då de inte har pengar att betala med utan exempelvis bara äger en fastighet eller värdefulla föremål.

Konkursförvaltare

När någon eller något går i konkurs överlåtes egendomen istället till en konkursförvaltare. Genom detta övertagande ska inte borgenärerna behöva anmäla till tingsrätten att de har fordringar i den aktuella konkursen, det är i stället konkursförvaltarens uppgift att ha ansvar över och ta reda på. Konkursen innebär att alla tillgångar ska bli placerade så långt de räcker till borgenärerna.

Dessutom ska en del av pengarna gå till konkursarbetet. Ofta händer det att en del skulder inte blir betalda, vilket egentligen bara har en betydelse när det är en personlig konkurs. När en konkurs avslutas för juridiska personer (vilket innebär bolag, föreningar eller dödsboet) anses de ofta som upplösta.

En avslutning på konkursen brukar ske när tingsrätten har gjort sina utdelningar eller när det inte finns pengar att dela ut. Under avslutningen ska det även göras en avskrivning av konkursen, vilket sker efter ca tre veckor om inte gjorts någon överklagan.

Slutredovisning

Slutredovisningen för alla konkurser är publik, vilket gör att alla som är intresserade kan ta del av den. Ska det göras en stämningsansökan eller andra klagomål ska detta göras inom tre månader. Vill man lämna in en konkursansökan som enskild person eller som företag ska man göra detta hos tingsrätten i hemkommunen eller där företaget står skrivet.

Banklån direkt efter förutsättning

Vad som kan avgöra vilken långivare som passar dig bäst är beroende på en rad faktorer. Exempelvis är det bästa banklånet för den person med en betalningsanmärkning i bagaget, inte det bästa alternativet för den utan. Samma sak gäller för den som kräver att banken utför sin kreditupplysning hos annan bank än UC. Fler krav tenderar till att försämra chansen till en bättre ränta och villkor – just på grund av behovet.

Vad händer med skulder vid konkurs?

När det gäller konkurs av aktiebolag kan det i många fall innebära att de slipper betala många av sina skulder. Är man dock en privatperson som sätts i konkurs kvarstår skulderna. Det är trots allt en mer ovanlig situation men processen går till på samma sätt, vilket innebär att tingsrätten granskar personens skulder och inkomster.

De tillgångar som finns säljs för att kunna betala av fordringar. De skulder som finns kvar av den personliga konkursen lever kvar. Dessa regler gäller även mindre företag såsom en enskild firma eller ett handelsbolag. Med andra ord är det bara aktiebolag och föreningar som blir av med alla skulder eftersom bolaget avslutas och ingen står som ansvarig person.

I en del sällsynta fall kan även privatpersoner som varit delaktiga i ett företag bli ansvariga för skulder i en konkurs. Detta kan till exempel hända om någon har gjort brottsliga affärer eller handlingar ”under bordet” eller gömt undan något.

Konkurs för privatperson

En konkurs för en privatperson har ungefär samma konsekvenser som en skuldsanering, vilket innebär en analys av ekonomin innan skulderna ska betalas tillbaka. Genom att ta av alla möjliga personliga tillgångar, förvandlas dessa till pengar. Dock är det vanligt att en del konkurser bara täcker konkursförvaltaren och arbetet runt omkring. Borgenärernas förmånsrätt är därefter en huvudfaktor som avgör var de resterande pengarna ska placeras.

Varför konkurs?

Konkursens främsta tanke är att lösa situationer för främst borgenärer, men andra problem kan också förekomma. Ibland ser man inte förrän efter att konkursen är avslutad att gäldenären hade mer tillgångar som skulle ha räknats med. Är detta mycket avgörande delar, görs ofta en efterutredning. Skulder i ett konkursbo ska därför alltid utredas grundligt. Allt material såsom fakturor, avtal och fasta kostnader granskas samtidigt som samtal med gäldenären ska ge ärlig information som kan ge möjlighet att slutföra konkursen med så många utbetalningar som möjligt till borgenärerna.

Vad händer med fordringar vid konkurs?

Vid en konkurs tas all egendom över av en konkursförvaltare. Många företag har fordringar som återstår, vilka betalas ut i en särskild prioriterad ordning. Det finns dock fordringar som inte blir utbetalda av olika anledningar. Det gäller alltså att vara uppmärksam att inte blanda sig ekonomiskt med företag som närmar sig konkurs.

När en konkurs uppkommer förlorar gäldenären kontrollen över sin egen egendom omedelbart, samtidigt som man inte får göra personliga samarbeten eller röra i bokföringen. Gäldenärens egendom har nu blivit en egen enhet, som i dessa sammanhang kallas konkursbo. Den nya formen av egendomen blir numera en juridisk person. Arbetet får endast kontrolleras och styras av en konkursförvaltare som är knuten till den aktuella kronofogdemyndigheten.

Arbetet för konkursförvaltare

Arbetet för konkursförvaltaren blir att se över konkursboets tillgångar och göra utbetalningar till borgenärer. Konkursen innebär dock också att borgenärerna inte kan ta hjälp av andra inblandade för att driva in pengarna. Fördelningen sker enligt lagen och ska därför bli rättvis. De kostnader som prioriteras först i en konkurs är de som kallas just konkurskostnader, vilka består av konkursförvaltarens arvode och de kostnader denna person lagt ut på det enskilda fallet.

Till konkurskostnaderna hör också utbetalning till staten för det arbete de har haft. Efter att dessa kostnader är betalda ska fordringarna betalas ut. Dock skiljer man på dem som är prioriterade och oprioriterade. Bland annat räknar man hyresfordringar och panträtt, samt löner och skatter som förmånsrätter, vilket prioriteras högt.

Utbetalningar för andra fordringar

För att kunna få utbetalningar för andra fordringar ska man höra av sig till den person som har ansvar över det speciella ärendets tillgångar, som brukar kallas likvidator. För att kunna hävda vilken skuld som är aktuell är det nödvändigt att man kan visa de gamla fakturorna eller ett skuldbrev. Ofta är antalet fordringsägare i en konkurs större än vad det finns tillgångar att ersätta alla med.

Vid sådana fall ska konkursen avskrivas i domstolen. Det finns även fordringar som inte alls har någon möjlighet att delas ut. Har fordringarna framkommit efter att konkursen beslutats, är de inte gällande. Handlar det om en konkurs i ett aktiebolag återstår ingen gäldenär som de återstående fordringarna kan riktas mot.